עמותה

החלטות האסיפה הכללית שהתקיימה ביום ד' ט"ז בשבט תשס"ה
[26.1.2005]

1. האסיפה הכללית לאחר ששמעה מגזבר הועד מר ארי קורץ, סקירה כללית על הכנסות העמותה מדמי חברות ותרומות, ועל הוצאותיה בשנים 2002 ו 2003, ולאחר ששמעה את דברי נציגי ועדת הביקורת, אישרה את הדוחות הכספיים. הודגש הצורך לסיים את הדו"ח הכספי לשנת 2004, מהר ככל הניתן ע"מ לקבל אישור משרד המשפטים כי העמותה עומדת בקריטריונים של "עמותה לה אישור תקין" לשנת 2004.

2. סוכם להעלות את דמי החבר ב 150 ₪ לכל משפחה, התשלום יבוצע במהלך חודש ניסן השתא, לפני חג הפסח, וזאת לאור המצב הכספי של העמותה.

3. לאור העובדה כי רבים מחזיקים במפתחות ביה"כ, ולא הכל יודעים כיצד לטפל במערכת החשמלית, לכן נגרמות הוצאות כספיות מיותרות בשל צריכת חשמל שלא לצורך. בהתאם לזאת יותקן מנעול לארון החשמל, מפתחות לארון החשמל ימסרו ע"י הועד למורשים בלבד ולאחר תדרוך. בכל מקרה על האחרון העוזב את ביה"כ והמחזיק במפתחות בית הכנסת, לוודא כיבוי אורות מוחלט וכן כיבוי המזגנים.

4. בתקנון העמותה תוקנו סעיפים "הזמנה" [סעיף 7] ו"מנין" [סעיף 9 ב'] כדלקמן: במקום האמור בסעיף 7 "אסיפה כללית תכונס ע"י הודעה בכתב שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה מקום סדר יום לאסיפה וסוג ההחלטות הנדרשות בה". ירשם: "אסיפה כללית תכונס על פי הודעה שתשלח לכל חבר בעמותה בדואר אלקטרוני, ובנוסף על פי הודעה בכתב על גבי לוח המודעות של בית הכנסת, ובנוסף בהודעה בעל פה מעל בימת בית הכנסת, שבועיים מראש לפני כינוס האסיפה" [ תוך ציון יום, שעה, מקום, וכו'.]

במקום האמור בסעיף 9 [ב'] יאמר מעתה: " לא נתכנס המניין תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, תתקיים האסיפה באותו מועד ובאותו המקום, שעה לאחר המועד המקורי להתכנסות האסיפה, אף אם לא נכחו בה רבע ממספר חברי העמותה, ובלבד שנכחו בה 15 חברים". מטרת השינוי בסעיפים הנ"ל להקטין את הבירוקרטיה, ולעודד נוכחות חברים באסיפה במועדה המקורי.

5. הוחלט כי בבית הכנסת תוצב קופת צדקה אחת עבור בית הכנסת, וקופה שניה לצדקה. מקופה זו [האחרונה] יועברו כספים לצדקה בהתאם להחלטות הועד.

6. האסיפה הבאה תיערך בחודש אדר ב', ותוקדש לנושא בניית "בית המדרש" בשטח המרפסת העליונה. על הועד הוטל להכין חומר שיאפשר דיון בנושאי: מימון, עלויות, שימושים, הנצחה וכיו"ב. בכל מקרה לא יותחל בבניה ללא אישור האסיפה הכללית.

7. אושרה בשנית ההחלטה של האסיפה הקודמת, לפיה הפרוכת הגדולה שנתרמה ע"י שמעון לרנר תתלה בימים הנוראים וברגלים, ואלו בפרוכת פנימית יעשה שימוש כל השנה.

8. הוחלט לבטל את השימוש "בכרטיס תורם" שהונהג לאחרונה בעת העלייה לתורה. במקום השימוש באמצעי זה, תוגדל השתתפות בדמי החברות לכל משפחה החברה בעמותה ב- 150 ₪,
[ראו סעיף 2 לעי"ל]

מרדכאי אשל דניאל הלפרין
יו"ר ועד העמותה חבר ועד העמותה