עמותה

בס"ד

עמותת בית הכנסת תיתורה במודיעין

עמותה מספר: 580314904

פרוטוקול האספה הכללית

התאריך: מוצ''ש 18/11/2019

נוכחות: 14 מחברי העמותה:

נתן בלאו ,דני הלפרין, יאיר נומברג, ארי קורץ, ג'וני מייזל, מיכאל הייבין, אדריאן ארליך, ישראל מלמן, איתי הר-חן,ששון פנטה, אלי קרקובר, אברהם רמני, איבן לנג, מנחם טירנובר, מייקל הייבן, יפית נוימברג.

האסיפה הראשונה אשר נקבעה ל 10/11/2019 אך לא התכנסה בשעה היעודה (21:00) בשל חוסר במשתתפים.

אסיפה חוזרת התכנסה שמונה ימים ממועד האסיפה המקורי ללא צורך בקוורם כמוגדר בתקנון העמותה.

סדר היום:

  1. בחירת מזכיר ויו"ר לאסיפה
  2. בחירות לוועדת ביקורת, ועד העמותה

סיכום האסיפה :

  1. ליו"ר האסיפה נבחר אברהם רמיני פה אחד. למזכיר האסיפה נבחר נתן בלאו פה אחד,
  2. האסיפה קיבלה את הודעתם של ג'ואנה מייזל וישראל מלמן על סיום תפקידם בועד בית כנסת.
  3. האסיפה אישרה את הצטרפותם לועד בית כנסת של יפית נוימברג, חנן נוימן, והראל בדיחי בהצבעה של 9 בעד, 1 נגד ו- 4 נמנעים.
  4. האסיפה אישרה שועדת הביקורת תמשיך לכהן במתכונתה הנוכחי ע"י החברים דני הלפרין ופיני טיקוצ'ינסקי.
  5. האסיפה אישרה את המשך כהונתו של איתיאל הר-חן כגזבר העמותה.

______________              ______________                       ______________   

   נתן בלאו                        אברהם רמני                              מני טרנובר

                מזכיר האסיפה                  יו"ר האסיפה                                חבר הועד