עמותה


נוהל תרומה והקדשה לבית כנסת "תיתורה".


1.    הגדרות:

1.1.    בנוהל זה "תרומה" משמעותה הענקת פריט, חפץ, ספר לרבות ספרים ומסירתו לשימוש בית הכנסת ולרשות המתפללים בו.

1.2.    "הקדשה", משמעותה בנוהל זה הענקת פריט, חפץ, ספר לרבות ספרים או כל פריט אחר שעושים בו שימוש בבית הכנסת, לשם הנצחת קרוב משפחה.

1.3.    "שימוש" בנוהל זה משמעותו, ניצול האלמנט הנתרם למטרתו הייעודית בלבד, כל עוד הפריט – חפץ הנתרם או המוקדש, ראוי לשימוש על פי ההלכה.

1.4.    "הועד" בנוהל זה משמעותו ועד עמותת בית הכנסת תיתורה.

2.    הוראות נוהל
2.1.    עמותת בית הכנסת תיתורה רואה בחיוב תרומות והקדשות של פריטים לבית הכנסת על ידי חברי העמותה ושאינם חברי העמותה, בין שהדבר נועד להנצחה ובין שלא נועד לכך. בית הכנסת פתוח לקבלת תרומות והקדשות מכל חבר  ושאינו חבר ובלבד שהתרומה / הקדשה , ראויים על פי שיקול הדעת של הועד להימצא בבית הכנסת.
2.2.    המקדיש או התורם צריך שתרומתו או הקדשתו לבית הכנסת, תהא במוחלט,  ללא שיור או התנאה מכל מין וסוג שהוא.
2.3.    תורם שהעביר את תרומתו / הקדשתו לבית הכנסת, ותרומתו והקדשתו התקבלה על ידי הוועד לא יהיה רשאי ליטול בחזרה את תרומתו הקדשתו ללא הסכמת הועד.
2.4.    חברי העמותה ושאינם חברי העמותה רשאים לתרום כל פריט שיימצא ראוי לשימוש בית הכנסת על ידי הועד או בא כוחו.
2.5.    הרשות להחליט על שימוש בפריט כזה או אחר, או על עיתוי השימוש, או על תקופת השימוש, מסורה לוועד.
2.6.    טענת חברים ל"חזקה" בשימוש בעבר, אינה מקנה ולא תקנה להם בלעדיות, ולא תשמש עילה להידיינות עם ועד בית הכנסת ו/או בפני כל גורם אחר.
2.7.    למרות הנאמר לעייל רשאי הוועד לקבל תרומה או הקדשה אם הפריט שנמסר כתרומה או הקדשה, ניתן תחת התנאה המגבילה את תנאי השימוש בפריט, ובלבד שהתורם ו/או המקדיש יערוך הסכם בכתב שייחתם עם הוועד.


3.    הקדשות
3.1.     ככלל ההקדשות ותרומות לבית הכנסת יצויינו על עץ ההקדשות במבואת בית הכנסת ולא על הפריטים.
3.2.    עם זאת במקרים מסויימים רשאי הועד לציין את ההקדשה על גבי הפריט.
3.3.    חבר המעוניין להנציח על הפריט שתרם או הקדיש לבית הכנסת את זכר יקיריו, יהא רשאי לעשות זאת, ואולם נוסח ההקדשה, גודלה וכיו"ב, צריך שיעשו בתאום עם ועד בית הכנסת, ובכפוף לאופי הפריט, גודלו, מיקומו ואופיו של הפריט המוקדש.
3.4.    לא הגיעו התורם או המקדיש להסכמה בדבר נוסח ההקדשה , מיקומה , גודלה וכיו"ב, יהיה הוועד רשאי לדחות את התרומה או ההקדשה.4.    החזרת התרומה / ההקדשה
4.1.    במקרה שהועד יחליט כי לא יעשה שימוש בפריט שנתרם או שהוקדש, יוחזר הפריט לתורם או למקדיש.
4.2.    אם סירב התורם או המקדיש לקבל את הפריט בחזרה, יהא בית הכנסת רשאי למסור את הפריט שנתרם או הוקדש לבית כנסת אחר.

5.    שימור / ביטוח
5.1.    על בית הכנסת חלה החובה לשמר את פריטי התרומה ו/או ההקדשה שנמסרה לרשותו, באופן הראוי, על מנת שאלו ישמשו את בית הכנסת ומתפלליו לאורך ימים ושנים.
5.2.    על בית הכנסת ליידע את התורם ו /  או המקדיש ו/ או משפחתו, לגבי כל נזק או אובדן שאירע לפריט שנמסר על ידו לשימוש בבית הכנסת.
5.3.    כל פריט בעל ערך שנתרם, הוקדש לבית הכנסת יבוטח על פי ערכו.
5.4.    חובת הביטוח תחול על העמותה.
.