תקנון העמותה - ינואר 2016

 

 

סימן א': חברות

קבלת חברים

1.    (א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

      (ב) יהודי המזדהה עם מטרות העמותה רשאי להגיש לועד בקשה להיות חבר העמותה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אני מזדהה עם מטרות העמותה. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

זכויות וחובות של חבר

2.    (א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הביקורת.

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

פקיעת חברות

3.    (א) החברות בעמותה פוקעת -

(1)  במות חבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

(2)  בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3)  בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט בהחלטה מיוחדת על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1)  החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו במשך ששה חודשים;

(2)  החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3)  החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4)  החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לחבר הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע הוצאתו מהעמותה מהטעמים האמורים בתקנת משנה ב(1) (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

מתן הודעות לחבר

4.    הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים;  לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

כינוס אסיפה כללית

5.    (א) אסיפה כללית רגילה תכונס ע"י הועד כל 12 חודשים עבריים.

(ב) עפ"י הזמנת הועד תכונס אסיפה כללית מיוחדת. לפי דרישה בכתב של עשירית מחברי העמותה חייב הועד לכנס אסיפה כללית מיוחדת תוך 30 יום.

זמן ומקום

6.    יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

הזמנה

7.    אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה בכתב שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום, סדר יום לאסיפה וסוג ההחלטות הנדרשות בה.

תפקידים של אסיפה כללית

8.    (א) אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, ותבחר בועד ובועדת הביקורת.

      (ב) על סדר יום אסיפה כללית מיוחדת יונחו הנושאים אשר לשמם כונסה וכל נושא אחר כפי שיקבע ע"י יו"ר האסיפה.

מנין

9.    (א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, ובלבד שנכחו באספה 5 חברים. תשוגר הזמנה נוספת לאסיפה הנדחית בה יצוין היות האסיפה נדחית, היום, השעה, המקום, סדר היום לאסיפה וסוג ההחלטות הנדרשות בה.

יושב ראש ומזכיר

10.   אסיפה כללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה אף ללא הסכמתו.

החלטות

11.   (א) החלטות רגילות - החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר או החלטה מיוחדת לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

      (ב) החלטות מיוחדות - החלטות מיוחדות של האסיפה הכללית יתקבלו ברוב מיוחס של 70% מחברי העמותה, בבחירות חשאיות אשר ינהל הועד במשך שבוע ימים בו תתאפשר הצבעה של כל חבר.

פרוטוקול

12.   מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

החלטות הדרושות החלטות מיוחדות

13.   אלה ההחלטות הדורשות החלטה מיוחדת של חברי העמותה:

      (א) פירוק העמותה;

      (ב) בחירת רב לבית הכנסת או לעמותה;

      (ג) הוצאת חבר;

      (ד) שינוי תקנון העמותה;

      (ה) שינוי מטרות העמותה;

סימן ג': הועד

מספר החברים

14.   מספר חברי הועד יהיה חמישה ויקבע בהחלטת האסיפה הכללית. קיבלו מספר חברים את אותו מספר קולות, יערכו בחירות חוזרות בין אותם חברים, קיבלו חברים מספר קולות זהה גם בבחירות החוזרות יוטל גורל ע"י יושב ראש האסיפה.

יושב ראש הועד

15.   החבר אשר קיבל את מספר הקולות הרב ביותר בבחירות לועד יכהן כיושב ראש הועד. קיבלו מספר חברים את אותו מספר קולות, יערכו בחירות חוזרות בין אותם חברים, קיבלו חברים מספר קולות זהה גם בבחירות החוזרות יוטל גורל ע"י יושב ראש האסיפה.

תקופת הכהונה

16.   (א) כל שנה יערכו בחירות לועד. אי קיום הבחירות במועדן אינו פוגם בכשרות הועד.

(ב) הועד יכהן מבחירתו באסיפה כללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש.

(ג) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

השלמת הועד

17.   (א) נתפנה מקומו של חבר ועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר העמותה למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

ישיבות הועד

18.   הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המנין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

החלטות

19.   החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

פרוטוקול

20.   הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

זכות הייצוג

21.   הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הביקורת

תחולת הוראות

22.   הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על ועדת הביקורת.

23.   האסיפה הכללית רשאית למנות רו"ח כמבקר במקום ועדת ביקורת.

סימן ה': נכסי העמותה

נכסים והעברת נכסים עודפים

24.   נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למטרותיה המוצהרות, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה בהחלט.

25.   פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה המאושר לעניין סעיף 46.