עמותה

דצמבר 2013

פרוטוקול מאסיפת חברי עמותת 'בית הכנסת תיתורה מודיעין' ("העמותה") שהתקיימה יום ב, ה-23.12.2013 בשעה 21:15.

הערת הקדמה: יצוין כי האסיפה הייתה מתוכננת במקור ליום ב, ה-16.12.2013 בשעה 21:15. בשל חוסר מנין חוקי באותו יום, ובהתאם לתקנון העמותה, האסיפה נדחתה בשבוע ימים בדיוק והתכנסה שנית ביום ב, ה-23.12.2013 בשעה 21:15.

רשימת נוכחים (בסדר א-ב לפי שמות משפחה):

חיים אדמוני; יהודית אדמוני; אדריאן ארליך; יואל ביילין; אורית בלאו; פסח גולדשטיין מיכאל הייבין; אבי הלוי לוין; רונן ויזל; יצחק וילנר; חנה וינקלר; יצחק וינקלר; נועם לוין; יעקב חורב; מנחם טירנובר; ברק כהן; נועם לוין; איבן לנג; רות לנג; גיואנה מייזל; יונתן מייזל ;יאיר נומברג; ששון פנטה; עזרא קופרמן; ארי קורץ; בארי קיי; שמחה קימיאגרוב; אלי קרקובר; אברהם רמיני;רונן שוורץ; גיורא שמעוני

המהווים מנין חוקי.

על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האספה

2. בחירת מזכיר האספה

3. אישור דו"חות הכספיים, כולל הדו"ח המילולי ,לשנת 2012

4. בחירת ועד העמותה

5. בחירת ועדת ביקורת

6. בחירת גזבר העמותה

7. שונות

מהלך האספה:

1. בחירת יו"ר האספה

נבחר: גיורא שמעוני

 

2. בחירת מזכיר האספה

נבחר: יצחק וילנר

3. אישור דו"חות הכספיים לשנת 2012, כולל הדו"ח המילולי

הגזבר, מיכאל הייבין, סקר את הדו"ח וכן את טיוטת הדו"ח המילולי.

הברים שאלו שאלות בעניין דוחות הכספיים והדו"ח המילולי.

בסוף הדיון דו"ח הכספי, וכן דו"ח המילולי, אושרו פה אחד.

4. בחירת ועד העמותה

נבחרו פה אחד: אלי קרקובר, יעקב חורב, ארי קורץ, ואברהם רמיני

תאריך הכניסה לתפקיד: 1.1.2014

תקופה המינוי: שנה אחת

5. בחירת ועדת ביקורת

נבחרו פה אחד: עזרא קופרמן, חיים אדמוני

תאריך הכניסה לתפקיד: 1.1.2014

תקופה המינוי: שנה אחת

6. בחירת גזבר העמותה

נבחר פה אחד: מיכאל הייבין

7. שונות

הנושאים הבאים הועלו לדיון:

א. רצוי שהוועד הנכנס יצרף חבר נוסף לוועד, מישהי (או מישהו) שתתמקד באירועים חברתיים קהילתיים. 

ב. הצעה במקום לנקוב בשמות בתפילה לחולים להשאיר כמה שניות בהן כל אחד יתייחד עם החולים ויחשוב בליבו על השמות הרלבנטיים.

ג. דגש יותר על הכנסת אורחים, כולל לדאוג לארוחות לאורחים מזדמנים בקהילה. במידה ואורחים מגיעים לבית הכנסת ייעשה כל מאמץ לקבל אותם ברוח הכנסת אורחים לפי מסורת היהדות - למשל, אין לבקש מהם לפנות את הכסא עליו התיישבו, ואפילו אם זהו מקומו הקבוע של חבר בית הכנסת.

 

 

גיורא שמעוני יו"ר האסיפה

יצחק וילנר מזכיר האסיפה